Het doel van de FWO

De Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO) heeft als doel zich in te zetten voor de belangen van alle ouderen in Wassenaar.

De leden zijn organisaties die grotendeels datzelfde doel nastreven, zoals de ouderenbonden, de Zonnebloem en Wassenaarse Ouderen in Beweging.

De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg richt zich op het beleid op de genoemde terreinen. In dat verband onderhoudt zij contacten met de gemeenteraad, met de zorgondernemers en met de woningbouwcorporaties.

De Evenementencommissie organiseert activiteiten voor voorlichting en ontspanning zoals de jaarlijkse ouderendag, kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten.

De Dagschool 50+ draagt zorg voor cursussen met een educatief karakter, voornamelijk op het gebied van de talen.

De werkgroep Mijn Vervoer richt zich op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het aanvullende lokale openbare vervoer voor de oudere en gehandicapte Wassenaarder opdat deze optimaal kan meedoen aan de sociale en maatschappelijk samenleving in ons dorp.

De werkgroep Ouderenmishandeling richt zich op de problemen bij het veilig thuis kunnen wonen van de oudere Wassenaarders.

De Federatie streeft ernaar om de activiteiten van de verschillende leden op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk te stroomlijnen. De Federatie heeft contacten met een aantal organisaties die (mede) op het terrein van de ouderen werkzaam zijn:

  • de gemeente Wassenaar,
  • Stichting Maatschappelijk Ondersteuning Wassenaar (SMOW),
  • Sociaal Kontakt Wassenaar,
  • de Wassenaarse zorginstellingen,
  • de Vrijwilligerscentrale,
  • de woningbouwcorporaties en
  • de Adviesraad Sociaal Domein.

Om het doel te bereiken ontplooit de FWO een aantal structurele activiteiten:

NOF Nationale Ouderendag Logo

1. Organiseren Ouderendag

Jaarlijks wordt rond 1 oktober de Ouderendag georganiseerd zoals ook in andere plaatsen en landen gebeurt. Ouderen worden uitgenodigd voor activiteiten die een vormend (fysiek of geestelijk) én een ontspannend (maaltijd, muziek) karakter hebben. Ouderen betalen hiervoor een gereduceerde prijs.

Kerst

2. Kerst In

Elk jaar organiseert de FWO samen met de Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ) een kerstlunch, gevolgd door een muziekprogramma op tweede kerstdag in het Sophiekehuis. Ook hier wordt een gereduceerde prijs gerekend. Deze lunch is speciaal bedoeld tegen de eenzaamheid van mensen rond kerst.

Nieuwjaar

3. Nieuwjaarsreceptie

Elk jaar organiseert de FWO in de eerste week van januari een Nieuwjaarsreceptie voor alle ouderen in Wassenaar.
Daarnaast ontplooit de FWO een groot aantal activiteiten op ad hoc-basis.

Samenwerken

4. Bevorderen samenwerking leden en andere organisaties

De FWO wil de samenwerking tussen de drie Wassenaarse ouderenbonden intensiveren en verdiepen. In het bijzonder wil zij meer werk maken van de coördinatie van activiteiten.
(Informeren ter voorkoming van het samenvallen van activiteiten.) In dit verband wordt ook gewerkt aan samenwerking met andere organisaties die (mede) de belangen van ouderen behartigen, zoals de Stichting Gehandicapten Wassenaar, de SMOW, Het Rode Kruis en de zorg instellingen.

wonen

5. Wonen

Federatie zal zich sterk blijven maken voor mogelijkheden van ouderen om dicht bij het centrum te wonen. De Federatie pleit ook voor woningen in het middensegment zodat ouderen daarnaartoe kunnen verhuizen. De voorkeur gaat hierbij uit naar betaalbare huurwoningen. Ook onderzoekt de werkgroep de behoefte aan meer “geclusterde” woningen of andere gemeenschappelijke woonvormen.
Ook dit jaar blijft de werkgroep aandringen op een vroegtijdig en gestructureerd overleg met de ambtenaren die belast zijn met het voorbereiden van woningplannen.
5.1. Burgerinitiatief Stokstaartjes
De FWO heeft enkele deskundigen gevraagd een burgerinitiatief te ontwikkelen dat tot doel heeft in Wassenaar de bouw van vooral voor ouderen geschikte woningen te realiseren. Deze noemen zich De twee stokstaartjes.
5.2. Omgevingswet
De FWO wil meepraten over de uitvoering van de omgevingswet.

Vervoer FWO

6. Vervoer

6.1. Notitie Mijn Vervoer
De werkgroep Mijn Vervoer heeft in 2013 een rapport geschreven over de maatregelen die getroffen zouden kunnen worden om het vervoer voor ouderen beter te regelen. Dit rapport is door de wethouder overgenomen. Dat betekent echter niet dat de voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd. Ze blijven echter actueel en daarom blijft de FWO ze propageren. Ook de nieuwe wethouder heeft veel belangstelling getoond.
6.2. Metropoolregio
Wat betreft het openbaar vervoer krijgt de FWO steeds te horen dat het wachten is op de besluiten in de Metropoolregio. Daar doen de aangesloten gemeentes aan mee. De FWO wil hierbij graag adviseren.

zorg

7. Zorg

De werkgroep WWZ zal de wachtlijstproblematiek voor zowel psychogeriatrische als somatische cliënten in het oog houden. Met de zorgaanbieders wordt dit onderwerp regelmatig besproken. De werkgroep zal er ook op toezien dat elke burger die dat nodig heeft voldoende zorg krijgt.

7.1. Keukentafelgesprekken
De FWO wil erop toezien, samen met de SMOW, dat deze gesprekken gevoerd worden en dat in en naar aanleiding van deze gesprekken de belangen van de ouderen voldoende behartigd worden.

Digitalisatie

9. Informatievoorziening

9.1. Digitalisering
In samenwerking met de stichting Het Leercentrum wordt bekeken of ouderen in hun eigen omgeving (buurtcentra) kunnen worden gedigitaliseerd. Daarvoor zal een aparte subsidie worden aangevraagd bij de gemeente.
Het Seniorweb in de bibliotheek heeft de hulp aan de ouderen bij digitalisering overgenomen.
9.2. Schriftelijke informatie
Voor de mensen die geen computer ter beschikking hebben, zal de FWO nagaan of de door de gemeente in de geschreven media gegeven informatie voldoende is.

Welzijn

8. Welzijn

8.1. Eenzaamheid
Ten gevolge van het zelfstandig lang thuis wonen van ouderen ziet men een toename van eenzaamheid optreden. Ontmoetingsplekken dichtbij huis kunnen hierin tegemoet komen en de werkgroep zal zich inzetten om meer ontmoetingsplekken te realiseren, bij voorkeur
dichtbij het eigen huis. Het is nog een hele klus om eenzaamheid op het spoor te komen. Hierbij zal samengewerkt worden met de ouderenbonden, de Zonnebloem, de kerken en de SMOW.
8.2. Ouderenmishandeling
Vanwege het belang hiervan is een werkgroep opgericht. In het verleden heeft die verscheidene presentaties gegeven en meegewerkt aan het toneelstuk Broos dat is opgevoerd in Warenar. De werkgroep neemt deel aan de Brede alliantie tegen financieel misbruik van ouderen van de gemeente en heeft structureel overleg met de gemeente over dit onderwerp. Het streven is de problematiek meer onder de aandacht van de burgers te brengen en wat men eraan kan doen.
8.3. Inkomen
De FWO wil aandacht besteden aan het lage inkomen van sommige ouderen. Er wordt bekeken, samen met de politieke partijen, of in Wassenaar een soort Ooievaarspas kan worden ingevoerd. Ook de wethouder en de burgemeester hebben belangstelling.
8.4. Veiligheid
De SMOW en de FWO hebben vorig jaar een plan ingediend bij de gemeente om de veiligheid van ouderen te vergroten. Het plan omvat huisbezoek om te kijken wat er in huis kan worden verbeterd om vallen te voorkomen en een cursus valpreventie. Voor dit project is apart subsidie gevraagd.
8.5. Bankjes en openbare toiletten
De FWO streeft naar meer bankjes en openbare toiletten in de gemeente.

Digitalisatie

9. Informatievoorziening

9.1. Digitalisering
In samenwerking met de stichting Het Leercentrum wordt bekeken of ouderen in hun eigen omgeving (buurtcentra) kunnen worden gedigitaliseerd. Daarvoor zal een aparte subsidie worden aangevraagd bij de gemeente.
9.2. Schriftelijke informatie
Voor de mensen die geen computer ter beschikking hebben, zal de FWO nagaan of de door de gemeente in de geschreven media gegeven informatie voldoende is.