De Leden

Bij de FWO zijn de volgende leden aangesloten:

KBO logo

KBO

de Katholieke Bond van Ouderen Wassenaar

De KBO Wassenaar is een organisatie van ouderen boven de leeftijd van 50 jaar ongeacht de levensbeschouwelijke en politieke overtuiging. Haar doel is in samenwerking met de andere ouderenorganisaties de belangen van alle ouderen in Wassenaar te behartigen en die van haar leden in het bijzonder.

De leden kunnen ook een beroep doen op administratieve ondersteuning (aanvragen huurtoeslag en zorgtoeslag, Wmo voorzieningen, enzovoort).

De KBO organiseert zes à zeven maal per jaar een ontspannings- voorlichtingsmiddag voor haar leden.

Tevens kunnen leden deelnemen aan mooie en succesvolle dagtochten waarvan de bijzonderheden (ook voor de middagen) in het maandelijks verschijnend eigen mededelingenblad Bondigheden worden vermeld.

dezonnebloem 620x350jpg197jpg jaarprogramma2020jpg

De Zonnebloem

afdeling Wassenaar

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor de Wassenaarse afdeling. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten zij ons in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar.

Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van de Zonnebloem, afdeling Wassenaar komen graag langs voor een kop koffie of om samen op pad te gaan. Daarnaast organiseren ze ook verschillende activiteiten.

Klantlogo PCOB web

PCOB

de Protestants Christelijke Ouderenbond

De PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van 50 plussers te behartigen. Zij werkt vanuit het protestants christelijk gedachtegoed. De PCOB afdeling Wassenaar werkt via de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties nauw samen met de andere ouderenorganisaties voor de behartiging van de belangen van alle ouderen in Wassenaar. Deze zet zich in voor persoonlijke ondersteuning en advies van ouderen die daar behoefte aan hebben. De PCOB belegt iedere laatste vrijdagmiddag van de oneven maanden (tenzij anders aangegeven) bijeenkomsten in het Sophieke huis. Deze middagen hebben een sociaal – cultureel karakter

WOB

WOB

Wassenaarse Ouderen in Beweging

WOB biedt mogelijkheden sportief te bewegen voor zowel binnen als buiten. Nieuwe vormen van beweging worden ingevoerd. Denk aan Nordic walking (WOB was daarmee de eerste in Wassenaar) en Bowls, een activiteit waarbij veel concentratie en behendigheid wordt gevraagd.

image

WASBO

de Wassenaarse Senioren Bond

De WASBO komt voort uit de bijna 65 jaar bestaande ANBO afdeling Wassenaar. Door een koerswijziging van de landelijke vereniging bleek er geen plek meer voor plaatselijke afdelingen. Het afdelingsbestuur wilde de ruim 500 leden in Wassenaar niet in de kou laten staan en daarom is besloten om de Wassenaarse Senioren Bond kort WASBO op te richten.